تئودوليت     Theodolites

مشخصات فنی  تئودولیت ها  

DGT-10تئودولیت-Theodolite 

 

SCT-1تئودولیت-Theodolite